Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σχόλια. Κάθε έπαινος», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 133 (Μάρτιος 1966), σ. 51