Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Μπαλλάντα», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 131-132 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1966), σ. 15-20