Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σχόλια. Λογοτεχνικός διαγωνισμός με έπαθλα 60.000 δραχμές!», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 131-132 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1966), σ. 1-2