Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Γεωργίου Θ. Πυρουνάκη, Η εκκλησία και το χρέος της», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 129-130 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1965), σ. 285