Είστε εδώ

Kafka Franz, «Γράμματα στη Μίντσε Ε.», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 127-128 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1965), σ. 219-234