Είστε εδώ

Benét Stephen Vincent, «Λιτανεία για δικτατορίες», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 124-126 (Ιούνιος-Αύγουστος 1965), σ. 199-202