Είστε εδώ

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Κινηματογραφικά (Γερμανικός κινηματογράφος, Ζορμπάς, Μυριέλ)», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 84-100