Είστε εδώ

Παπασιώπης Παύλος, «Ανάμεσα σε δύο κόσμους», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 59-60