Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Ένας απολογισμός στον τομέα των μεταφράσεων», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 37-41