Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Απώλεια στηρίξεως», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 250-252