Είστε εδώ

«29η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 270