Είστε εδώ

Λιγνάδης Τάσος, «Τάκη Σωτήρχου, Μετοικεσία», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 262