Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Νικολάου Γ. Φίστα, Φεύγει η Νέβεσκα (Συμβολή εις την μελέτην των Βλάχων)», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 109-110 (Μάρτιος-Απρίλιος 1964), σ. 134