Είστε εδώ

«28η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 99-100 (Μάιος-Ιούνιος 1963), σ. 192