Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «[Επιστολή]», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 97 (Μάρτιος 1963), σ. 93-94