Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Μετά την πνιγμένη», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 3-4