Είστε εδώ

Νέα Πορεία, «[Ευχές]», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 389