Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Λείας Χατζοπούλου-Καραβία, Ο δρόμος του θυμωμένου ποταμού», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 382-383