Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Ο κινηματογράφος. Η δ' εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 369-371