Είστε εδώ

Παπασιώπης Παύλος, «Η θεία», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 91-92 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1962), σ. 310-313