Είστε εδώ

«Φλόκα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 87 (Μάιος 1962), σ. 197