Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 86-87