Είστε εδώ

Bachelard Gaston, «Η φαινομενολογία του σφαιρικού», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 83-84 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1962), σ. 29-33