Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 333-334