Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 321