Είστε εδώ

«26η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 240