Είστε εδώ

Spender Stephen, «Ένας χωρισμός», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. 175