Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Ο κινηματογράφος», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 73-74 (Μάρτιος-Απρίλιος 1961), σ. 130-132