Είστε εδώ

Musil Robert, «Η παράλληλη δράση», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 73-74 (Μάρτιος-Απρίλιος 1961), σ. 104-112