Είστε εδώ

«Ρωσσική αγορά», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. 90