Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Έψαχνες νά 'βρεις την καταγωγή σου», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. 49-50