Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «[Διηγήματα]», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 62 (Απρίλιος 1960), σ. 111