Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Μιχ. Πούρικα, Από τις συνομιλίες μου με τον διδάσκαλόν μου», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 422-423