Είστε εδώ

Reed Henry, «Χρυσόθεμις», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 53-54 (Ιούλιος-Αύγουστος 1959), σ. 268-270