Είστε εδώ

Perse Saint-John, «Και σεις, Θάλασσες. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 50 (Απρίλιος 1959), σ. 121-127