Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Θάσιον Άσμα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 48-49 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1959), σ. 69