Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 407