Είστε εδώ

«Ελαστικά ΕΒΕΜ», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 44 (Οκτώβριος 1958), σ. 356