Είστε εδώ

Λαχάς Κώστας, «Μας ρώτησαν», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 43 (Σεπτέμβριος 1958), σ. 292