Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «[Επιστολή]», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 40 (Ιούνιος 1958), σ. 202-203