Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «Μετανάστης», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 38-39 (Απρίλιος-Μάιος 1958), σ. 121