Είστε εδώ

MacLeish Archibald, «Η πήλινη υδρία», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 38-39 (Απρίλιος-Μάιος 1958), σ. 111-121