Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Δημ. Ευρυγένη, Ευρώπη και ευρωπαϊκός πολιτισμός», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 93-94