Είστε εδώ

Huidobro Vicente, «Μνημείο στη θάλασσα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 61-63