Είστε εδώ

«Ελαστικά ΕΒΕΜ», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 395