Είστε εδώ

«##», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 31 (Σεπτέμβριος 1957), σ. 247