Είστε εδώ

«22η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος 1957), σ. 242