Είστε εδώ

Μέλφος Γιάννης, «Πήλιου Ζάγρα, Φαλτάχια Μασρ!», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 184