Είστε εδώ

«Ελαστικά ΕΒΕΜ», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 44