Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Μια συγκατάνευση θα 'ταν αρκετή», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 20-21 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1956), σ. 795-796